Anunturi Posturi Vacante

Nr.  268 / 22.01.2024

Proces verbal  încheiat astăzi, 22.01.2024, în urma susținerii probei scrise a candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer specialist gr.IA din cadrul Muzeului Național al  Țăranului Român

 

Rezultatele probei scrise sunt:

 

Nr. crt. Număr cerere înscriere concurs Postul solicitat Compartimentul Nota probei scrise Rezultat probă scrisă

1.

48

Inginer specialist gr.IA

Direcția Administrativă

ABSENT

RESPINS

 

Manager,

Dr. Virgil Ștefan Nițulescu

 


 

Nr. 172/15.01.2024

Proces verbal  încheiat astăzi, 15.01.2024, în urma selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer specialist gr.IA din cadrul  Muzeului Naţional al Țăranului Român

Comisia de concurs a selectat dosarele pe baza îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs.

Candidații declarați admiși vor participa la proba scrisă a concursului din data de 19 ianuarie 2024.

Rezultatele selecției dosarelor sunt:

Nr. crt.

Număr cerere înscriere concurs

Postul solicitat

Compartimentul

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii

1.

48

Inginer specialist gr.IA

Direcția Administrativă

ADMIS

Manager,

Dr. Virgil Ștefan Nițulescu

 


7393/ 22.12.2023

ANUNȚ 

Muzeul Naţional al Țăranului Român organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de  inginer specialist gr.IA. Postul este pe perioadă nedeterminată și cu normă întreagă. Concursul va avea loc în zilele de 19 ianuarie și 26 ianuarie 2024 la sediul instituției, din Șoseaua Kiseleff nr. 3, sector 1.

Concursul  se  va  desfăşura  conform  H.G. nr.1336/2022  pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Concursul constă în următoarele etape succesive:

  1. selecția dosarelor de înscriere;
  2. probă scrisă (din bibliografia de concurs);
  3. interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Datele de desfășurare a concursului:

  – 19 ianuarie 2024, ora 10 proba scrisă

  – 26 ianuarie 2024, ora 10 interviul.

       Dosarele se depun la Compartimentul Resurse Umane până la data de 11 ianuarie 2024 ora 16.00.

Dosarul de concurs  trebuie să conţină următoarele documente:

  1. formular de înscriere la concurs;
  2. copia actului de identitate;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale posturilor solicitate;
  4. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă în cazul în care candidații au vechime în muncă;

Copiile solicitate vor fi însoţite de originale pentru confirmare.

  1. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere care să ateste că persoana nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu funcția pentru care candidează (candidatul/a admis/ă la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
  2. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare a candidatului, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau unităţi sanitare abilitate;
  3. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare;
  4. curriculum vitae, model comun european.

Contestațiile în cazul respingerii dosarelor, a rezultatelor probei scrise sau a interviului se face în cel mult o zi lucrătoare de la afişare, iar soluționarea contestației se face într-o zi lucrătoare. Rezultatele finale ale concursului se afișează în maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de contestaţie pentru ultima probă.

Condiţiile generale de participare la concurs sunt următoarele :

  1. cetăţenia română, cetăţenie a unui alt stat membru ale Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
  2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
  3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  4. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  5. îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime în specialitate sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  6. fără condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
  8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

INGINER SPECIALIST GR.IA în cadrul Direcției Administrative

Condiții:

  • Studii superioare tehnice în profil electric absolvite cu diplomă de licență (facultatea de inginerie electrică);
  • Minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor.

Bibliografie:

  1. Calitatea energiei electrice – F. Vatra, P. Postolache, A. Poida, – Manualul pentru profesioniști, Vol. 1, Editura SIER, Bucuresti, 2013
  1. Normativ i7 – Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor – I 7-2011, Ediția 2 – completată cu Ordinul nr. 959/2023
  1. Agenda electricianului E. Pietrareanu, editia a IV-a, Editura Tehnică, București, 1986
  1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  2. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane  /  telefon 021/3179661  interior 217.

 


 

                                  Desfășurarea etapelor concursului 

 

Concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer specialist gr.IA se desfăşoară conform următorului calendar:

a) 22 decembrie 2023, aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs, a datelor de depunere a dosarelor de concurs;

b) 11 ianuarie 2024, ora 16:00, data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;

c) 12 ianuarie 2024 – selecţia dosarelor de concurs;

    15 ianuarie 2024 – afișare rezultate selecție dosare ;

    16 ianuarie 2024 – depunere contestații până la ora 16:00;

    17 ianuarie 2024 –  rezultat final selecție dosare;

d) 19 ianuarie 2024 – ora 10:00 – proba scrisă;

     22 ianuarie  2024  –  afişare rezultate probă;

     23 ianuarie 2024 – depunere contestaţii până la ora 16:00;

     25 ianuarie 2024 –  rezultat final probă;

e) 26 ianuarie 2024 – ora 10:00 – interviul;

    29 ianuarie 2024 –  afişare rezultate probă;

    30 ianuarie 2024 – până la ora 16:00 depunere contestaţii;

    31 ianuarie 2024 – rezultat final probă;

f) 01 februarie 2024 – afişare rezultate finale concurs.

Manager,

Dr. Virgil Ștefan NIȚULESCU

************************************************************************

18.01.2024

REZULTAT – Organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Virgil-Ștefan NIȚULESCU, manager al Muzeului National al Țăranului Român

 


17.01.2024

Anunţ referitor la rezultatul obținut în urma desfășurării primei etape de concurs, respectiv analiza noului proiect de management al domnului Virgil-Ștefan NIȚULESCU, manager al Muzeului National al Țăranului Român din București

 


21.12.2023

ANUNȚ – Organizarea şi desfăşurarea analizei noului proiect de management al domnului Virgil Ștefan NIȚULESCU, manager al Muzeului Național al Țăranului Român din București, care a obținut în urma evaluării finale nota 9,66

ANEXE: