Posturi vacante

Nr.2649/16.05.2022

 

Proces verbal  încheiat astăzi, 13.05.2022, în urma selecţiei dosarelor candidaţilor
 înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de gestionar custode tr.IA și  gestionar custode tr.I ( 3 posturi ) din cadrul  Muzeului Naţional al Țăranului Român

 

 

Comisia de concurs a selectat dosarele pe baza îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs.

Candidații declarați admiși vor participa la proba scrisă a concursului din data de 20 mai 2022, ora 10.00 .

 

Rezultatele selecției dosarelor sunt:

 

Nr. crt. Număr cerere înscriere concurs Postul solicitat Compartimentul Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii
1.        2571 Gestionar custode tr.IA Compartimentul Supraveghere ADMIS  
2.        2377 Gestionar custode tr.IA Compartimentul Supraveghere ADMIS  
3.        2613 Gestionar custode tr.I Compartimentul Supraveghere ADMIS  
4.        2545 Gestionar custode tr.I Compartimentul Supraveghere ADMIS  
5.        2537 Gestionar custode tr.I Compartimentul Supraveghere ADMIS  
6.        2555 Gestionar custode tr.I Compartimentul Supraveghere ADMIS  
7.        2369 Gestionar custode tr.I Compartimentul Supraveghere ADMIS  
8.        2552 Gestionar custode tr.I Compartimentul Supraveghere ADMIS  
9.        2615 Gestionar custode tr.I Compartimentul Supraveghere ADMIS  
 10.        2610 Gestionar custode tr.I Compartimentul Supraveghere ADMIS  

 

 Comisia de concurs

 

 ANUNȚ

Muzeul Naţional al Țăranului Român organizează concurs pentru ocuparea posturilor  vacante de gestionar custode tr. IA și gestionar custode tr.I – 3 posturi. Concursul va avea loc în datele de 20 mai 2022 şi 27 mai 2022, la sediul instituției, din Șoseaua Kiseleff nr. 3, sector 1.

Concursul se va desfăşura conform H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –  cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, a H.G. nr.1027/2014 de modificare a acestui Regulament.

 

Concursul constă în următoarele etape succesive:

  1. selecția dosarelor de înscriere;
  2. probă scrisă (din bibliografia de concurs);
  3. interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

           Datele de desfășurare a concursurilor :

  • 20 mai 2022, ora 10  proba scrisă
  • 27 mai 2022, ora 10 interviul.

           Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane – Juridic până la data de 12 mai 2022 ora 16.00.

Dosarul trebuie să conţină: cerere de înscriere, copia actului de identitate, copiile  diplomelor de studii şi atestate, copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţite de originale pentru confirmare, cazierul judiciar, adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare a candidatului, eliberată de medicul de familie sau unităţi sanitare abilitate, curriculum vitae.

Contestațiile în cazul respingerii dosarelor, a rezultatelor probei scrise sau a interviului se face în cel mult o zi lucrătoare de la afişare, iar soluționarea acesteia se face într-o zi lucrătoare. Rezultatele finale ale concursului se afișează în maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de contestaţie pentru ultima probă.

Condiţiile generale de participare la  concurs sunt următoarele :

 

  1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
  3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. capacitate deplină de exerciţiu;
  5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. cazier fără condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare la concurs:

  • gestionar custode tr. IA în cadrul Compartimentului Supraveghere

–     studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

–     vechime în muncă minim 7 ani;

–     să aibă abilități de comunicare cu publicul;

–     constituie un avantaj cunoașterea la nivel de comunicare orală a unei limbi străine de circulație internațională ( engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană ) .

Bibliografie:

  • LEGEA nr.182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
  • LEGEA nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată;
  • Regulamentul de Organizare și funcționare al Muzeului Național al Țăranului Român

( se găsește pe site-ul instituției).

 

–   gestionar custode tr. I – 3 posturi în cadrul Compartimentului Supraveghere

–   studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

–   vechime în muncă minim 4 ani;

–   să aibă abilități de comunicare cu publicul.

 

Bibliografie:

  • LEGEA nr.182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
  • LEGEA nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată;
  • Regulamentul de Organizare și funcționare al Muzeului Național al Țăranului Român

( se găsește pe site-ul instituției).

Informaţii suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane – Juridic /  telefon 021/3179661  interior 217.

Manager,

Dr. Virgil Ștefan NIȚULESCU

 

Desfășurarea etapelor concursului

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de gestionar custode tr.IA și gestionar custode tr.I ( 3 posturi ) din cadrul Muzeului Național al Țăranului Român, se desfăşoară conform următorului calendar:

  1. a) 28 aprilie 2022, aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs, a datelor de depunere a dosarelor de concurs;
  2. b) 12 mai 2022, ora 16:00, data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
  3. c) 13 mai 2022 – selecţia dosarelor de concurs;

16 mai 2022 – afișare rezultate selecție dosare ;

17 mai 2022 – depunere contestații până la ora 16:00;

18 mai 2022 –  rezultat final selecție dosare;

  1. d) 20 mai 2022 – ora 10:00 – proba scrisă;

23 mai 2022 –  afişare rezultate probă;

24 mai 2022 – depunere contestaţii până la ora 16:00;

25 mai 2022 –  rezultat final probă;

  1. e) 27 mai 2022 – ora 10:00 – interviul;

30 mai 2022 –  afişare rezultate probă;

31 mai 2021 – până la ora 15:00 depunere contestaţii;

02 iunie 2022 – rezultat final probă;

  1. f) 02 iunie 2022 – afişare rezultate finale concurs.

 

Manager,

Dr. Virgil Ștefan NIȚULESCU