Gestionarea trecutului în regiunea Mării Negre: istorie, memorie, patrimoniu

Comitetul științific:

Mihaela-Luminița Albișoru (Universitatea din Monterrey, Mexic), Mioara Anton (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, București), Ovidiu Cristea (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, București), Józef Dobosz (Facultatea de Istorie, Universitatea „Adam Mickiewicz”, Poznan), Ștefan Dorondel (Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, București), Maria Pakucs-Willcocks (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, București), Stavros Parastatov (Universitatea de Stat din Pyatigorsk), Kristina Popova (Universitatea „Neofit Rilski” din Blagoevgrad), Stelu Șerban (Institutul de Studii Sud-Est Europene, București), Cristian Vasile (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, București), Emilia Zankina (Universitatea Temple, Roma)

Comitetul de organizare: Claudia-Florentina Dobre (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”) și Antoine Heemeryck (MȚR), Maria Mateoniu-Micu (MȚR), Jędrzej Paszkiewicz (Universitatea „Adam Mickiewicz”), Izabela Skórzyńska, (Universitatea „Adam Mickiewicz”), Nataša Urošević (Universitatea Juraj Dobrila)

Regiunea Mării Negre a cunoscut o istorie tumultoasă de-a lungul secolelor și are de gestionat o memorie conflictuală atât între statele din zonă cât și în interiorul acestor state, inclusiv în ceea ce privește prezervarea și valorificarea patrimoniului transnațional. Trecutul sub toate formele lui joacă încă un rol activ în regiune ducând la situații conflictuale nu doar pe tărâm politic, social și cultural, ci și memorial.

Rolul trecutului în modelarea prezentului acestei regiuni ne-a determinat să punem în discuție diversele forme de gestionare ale acestuia precum și dinamica lor de-a lungul istoriei. Conferința își propune să examineze și să analizeze maniera în care a fost abordat trecutul în statele din jurul Mării Negre, precum și în interiorul acestor state de către etnii, colectivității și grupuri politice/culturale care au jucat un rol important în evoluția acestui spațiu geografic, politic și cultural, scopul fiind de a pune în evidență atât la nivel regional cât și local rolul istoriei, memoriei și patrimoniului în modelarea prezentului, în generarea sau/și amortizarea conflictelor.

Interpretările istorice, manifestările memoriale și gestionarea patrimoniului în regiune ne pot oferi o serie de răspunsuri la întrebări precum: Este istoria ca reprezentare un instrument politic și/sau ideologic? Memoria culturală/colectivă/națională a diverselor grupuri sociale, etnice și culturale joacă un rol activ în definirea politicilor locale, naționale și chiar internaționale? Protejarea și valorificarea patrimoniului reprezintă o modalitate de a construi identități și/sau un mijloc de suprimare a minorităților? Există bune practici de gestionare a trecutului? Poate fi regiunea Mării Negre un posibil studiu de caz în ceea ce privește modalitățile de abordare ale trecutului mai îndepărtat sau mai recent?

Conferința are de asemenea în vedere discutarea și analizarea următoarelor direcții:

 • Dinamica dintre memorie, istorie și patrimoniu
 • Instrumentalizarea ideologică a trecutului
 • Instrumentalizarea culturală a trecutului și crearea identităților de grup/naționale/locale
 • Avatarurile identităților regionale
 • Relația dintre memorie și identitate
 • Gestionarea patrimoniului în condițiile schimbărilor climatice

Conferința, parte a proiectului „Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities. Europe and the Balck Sea Region”, va fi organizată de către Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” în parteneriat cu Muzeul Național al Țăranului Român și Facultatea de Istorie a Universității „Adam Mickiewicz” din Poznan în perioada 29-30 iunie 2022, la București, la sediul Institutului Nicolae Iorga de pe Bd. Aviatorilor, nr. 1 și/sau în sistem hibrid în funcție de evoluția pandemiei de Covid-19.

Invităm specialiștii și tinerii cercetători interesați de tematica enunțată mai sus să ne trimită propunerile lor până la data de 15 aprilie 2022 la adresa de email: memorialstudies@gmail.com

Selecția participanților se va face de către un comitet de selecție format din membrii comitetului științific și organizatoric. Organizatorii oferă un număr limitat de finanțări pentru deplasare și cazare.

“This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 734645.” https://blacksearegion.eu/

Call for papers for the international and interdisciplinary conference

Dealing with the Past in the Black Sea Region: History, Memory, and Patrimony

Scientific Committee: Mihaela-Luminița Albișoru (Professor, University of Monterrey, Mexico), Mioara Anton (Senior Researcher, „Nicolae Iorga”, Institute of History, Bucharest), Ovidiu Cristea (Director, „Nicolae Iorga”, Institute of History, Bucharest), Józef Dobosz (Dean, Faculty of Historical Studies, University „Adam Mickiewicz” of Poznan), Ștefan Dorondel (Senior Researcher, Institute of Anthropology „Francisc I. Rainer”), Maria Pakucs-Willcocks (Deputy Director, „Nicolae Iorga”, Institute of History, Bucharest), Stavros Parastatov (Professor, Pyatigorsk State University, Pyatigorsk), Kristina Popova (Professor, Southwest University „Neofit Rilski, Blagoevgrad), Stelu Șerban (Senior Researcher, Institute of Southeast European Studies, Bucharest), Cristian Vasile (Senior Researcher, „Nicolae Iorga”, Institute of History, Bucharest), Emilia Zankina (Dean, Temple University, Rome)

Organising Committee: Claudia-Florentina Dobre (Researcher, „Nicolae Iorga”, Institute of History), Antoine Heemeryck (Researcher, MȚR), Maria Mateoniu-Micu (Senior Researcher, The National Museum of Romanian Peasant), Jędrzej Paszkiewicz (Professor, Universitatea „Adam Mickiewicz”), Izabela Skórzyńska, (Professor, „Adam Mickiewicz” University of Poznan), Nataša Urošević (Assistant Professor, Juraj Dobrila University)

The Black Sea Region has witnessed a tumultuous history over the centuries and has to deal with a conflicting memory between states as well as within these very states, while attempting to preserve and enhance its transnational heritage. The past in all its forms still plays an active part in the region leading to conflict situations not only in the political, social and cultural realms, but on the memorial level, as well.

The role of the past in shaping the present of this region has led us to question its various forms of management as well as their dynamics throughout history. The conference aims to examine and analyze the way in which the past has been dealt with in the states of the Black Sea Region, but also by ethnic groups, peoples and political entities that have played an important role in the evolution of this geographical, political and cultural space as well as to highlight both at regional and local level the importance of history, memory, and heritage in shaping the present, in generating and / or cushioning conflicts.

Historical interpretations, memorial manifestations and heritage management in the region can provide us with a series of answers to questions such as: Is history as a representation a political and ideological tool? Does the cultural / collective / national memory of various social, ethnic and cultural groups play an active role in defining local, national and even international politics? Is protecting and enhancing the heritage a means to build identities and/or to suppress minorities? Are there any good practices in dealing with the past? Can the Black Sea Region be a possible case study for understanding how states, international organizations as well as ethnic, and cultural groups, etc. deal with the more distant or more recent past?

The conference also aims to discuss the following topics:

 • Dynamics between memory, history and heritage
 • Ideological instrumentalization of the past
 • Cultural instrumentalization of the past and creation of group / national / local identities
 • The avatars of regional identities
 • The relationship between memory and identity
 • Heritage management in the face of climate change

The conference, build on the project “Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities. Europe and the Balck Sea Region ”, is to be organized by the „Nicolae Iorga” Institute of History in partnership with the National Museum of the Romanian Peasant and the Faculty of Historical Studies at „Adam Mickiewicz” University of Poznan between June 29-30, 2022, in Bucharest, at the headquarters of the „Nicolae Iorga” Institute on Bd. Aviatorilor, no. 1 and / or in a hybrid system depending on the evolution of the Covid-19 pandemic.

We invite specialists and young researchers interested in the above topics to send us their proposals by April 15, 2022 to the email address: memorialstudies@gmail.com

The selection of participants will be made by a selection committee composed of members of the scientific and organizational committee. The organizers offer a limited amount of funding for travel and accommodation.