ANUNȚURI     


CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT
organizat pentru Muzeul Național al Ţăranului Român din București


 

  19.12.2016

În baza Ordinului Ministrului Culturii nr. 4025/16.12.2016; 

Având în vedere că prin sentinţa civilă nr. 7071 din data de 08.12.2016, pronunţată în dosarul nr. 39914/3/CA/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a II- a Contencios Administrativ şi Fiscal s-a dispus „suspendarea executării Ordinului Ministrului Culturii nr. 3844/18.10.2016 şi a Ordinului Ministrului Culturii nr. 3861/24.10.2016, precum şi a procedurii concursului desfăşurat în baza acestui ordin, până la pronunţarea instanţei de fond”;

În considerare dispoziţiilor art. 14 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Secretariatul comisiei de concurs anunţă că procedura concursului de proiecte de management pentru Muzeul Național al Ţăranului Român din București, desfăşurată în baza Ordinului Ministrului Culturii nr. 3861/24.10.2016 s-a suspendat, până la pronunţarea instanţei de fond.

 

****


Concurs de proiecte de management
organizat pentru Muzeul Național al Țăranului Român din București

 

06 decembrie 2016


Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte management organizat pentru Muzeul Național al Țăranului Român din București, aprobat prin O.M.C. nr. 3861/2016, rezultatul concursului:

Nr. crt.  Candidat     Notă etapa I Notă etapa II Rezultatul concursului


1.          M.N.Ț.R. 2      8,26                9,28                     8,77

Secretariatul comisiei de concurs


          

****
 


CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT
organizat pentru Muzeul Național al Țăranului Român din Bucureșți
29.11.2016


Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat pentru Muzeul Național al Țăranului Român din București, aprobat prin O.M.C.nr. 3861/2016, rezultatul primei etape:

 

 
                                                          Nr. crt.                            Candidat                                   Notă etapa I

                                                            1                                  M.N.Ț.R. 2                                   8.26

 

Conform art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare:


„Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7“.

Susţinerea etapei a doua a concursului – interviul, va avea loc marți, 06.12.2016, la sediul Ministerului Culturii, etaj 5, camera 528, începând cu ora 10:00.
Potrivit prevederilor art. 9, alin. (9) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului de proiecte de management organizat pentru Muzeul Național al Țăranului Român din București, aprobat prin O.M.C. nr. 3861/2016, ,,persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puţin 3 ore înainte de desfăşurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului’’.
Solicitările menționate vor fi transmise prin email, la adresa  managementcultural.mc@gmail.com

 Secretariatul comisiei de concurs  

 
 

                                                                                  27.10.2016

 

ANUNȚ PUBLIC
Reluare concurs de proiecte de management organizat pentru
Muzeul Național al Țăranului Român din București


Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bd. Unirii nr. 22, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Muzeul Național al Țăranului Român din București.

Condiţii de participare:
a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile:

 Domeniul fundamental (DFI) – științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Istorie, Domeniul de licență (DL) – Istorie;
 Domeniul fundamental (DFI) – științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Istorie, Domeniul de licență (DL) – Studiul patrimoniului (Heritage Studies);
 Domeniul fundamental (DFI) – științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Arte, Domeniul de licență (DL) – Arte vizuale;
 Domeniul fundamental (DFI) – științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Studii culturale, Domeniul de licență (DL) – Studii culturale;
 Domeniul fundamental (DFI) – științe sociale; Ramura de știință (RSI) – Sociologie, Domeniul de licență (DL) – Sociologie;
 Domeniul fundamental (DFI) – științe sociale; Ramura de știință (RSI) – Psihologie și științe comportamentale, Domeniul de licență (DL) – Psihologie.

d) are experiență în specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de minimum 5 ani;
e) experienţă în domeniul activității manageriale de minimum 5 ani, sau specializări în domeniul managementului ;
f) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;
g) nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
h) nu deţine o funcţie de manager la o altă instituţie publică de cultură din România ;
i) nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii;
j) cunoaşte limba română, scris şi vorbit.

Calendarul concursului:
a) 27.10.2016, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului).
b) 18.11.2016, data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 21 – 22.11.2016, selecția dosarelor;
d) 23 – 29.11.2016, analiza proiectelor de management – prima etapă;
e) 02 – 06.12.2016, susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.
f) în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua – aducerea la cunoștința candidaților și la cunoștința publică, a rezultatului concursului și afișarea acestuia.
g) candidații nemulțumiți pot depune contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la Compartimentul Strategii, Management Cultural, în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulament.
h) în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, prin grija autorităţii, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură.

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun, la sediul Ministerului Culturii, până la data de 18.11.2016, ora 16.00 la Serviciul Resurse Umane – etajul 4, camera 419.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:
a) cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail, conform modelului anexat;
b) copie a actului de identitate;
c) curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);
d) diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări ;
e) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
f) cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
g) copia carnetului de muncă și, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator), conform modelului anexat;
h) declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani, conform modelului anexat;
i) declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, conform modelului anexat;
j) declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de manager deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de proiecte de management, conform modelului anexat;
k) proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD) - cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (fără a se menţiona numele şi/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în proprietăţile fişierului electronic).
Proiectul este limitat la un număr de 60 pagini (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spaţierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând şi 6 puncte după rând, alinierea textului: justified, font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază şi dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat) + anexe.
Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Strategii, Management Cultural (telefon/fax: 021–224.27.15), sau de la Serviciul Resurse Umane (telefon/fax: 021–224.28.19) din cadrul Ministerului Culturii ( luni–joi între orele 8:30–17:00; vineri între orele 8:30–14:30).


BIBLIOGRAFIE:

• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată;
• Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
• Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
• Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
• Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, precum și alte măsuri in domeniul cheltuielilor publice;
• Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

Concurs de proiecte de management organizat pentru
Muzeul Național al Țăranului Român din București

 

22.11.2016


În urma analizării dosarelor de concurs depuse în vederea participării la concursul de proiecte de management organizat de Ministerul Culturii pentru ocuparea funcţiei de manager la Muzeul Național al Țăranului Român din București, secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul selecţiei:

nr. crt. cod identificare rezultatul selecției dosarelor
1.         M.N.T.R .1                  respins
2.         M.N.T.R. 2                  admis

Secretariatul comisiei de concurs