Catre Tur Virtual
Nu ştim alţii cum sunt, dar noi ne simţim acasă în Muzeul nostru. Adică ne simţim bine, ne place să privim în jur în sălile prietenoase cu pereţi pictaţi, pline de obiecte frumoase sau surprinzătoare sau, dimpotrivă, familiare. Ne simţim mai aproape de părinţi şi simţim totodată că aici avem ce povesti şi copiilor. Muncind împreună mai mult de jumătate din zi, din când în când, între noi se coagulează relaţii apropiate, asemănătoare relaţiilor de familie. Nu ştiţi dacă să ne credeţi? Exagerăm poate? Veniţi acasă la Muzeul Ţăranului şi verificaţi...

Posturi vacante
 

ANUNȚURI 

 

18 aprilie 2017Muzeul Naţional al Ţăranului Român organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conservator gr. I, restaurator gr. I, conservator tr. I, muzeograf gr. II, asistent cercetare științifică, muzeograf debutant, șef birou tehnic și IT gr. II și arhitect gr. II - debutant. Concursul va avea loc în datele de 11.05.2017 şi 18.05.2017 la sediul instituției din Șoseaua Kiseleff nr.3, sector 1.

Concursul se va desfăşura conform H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a Hotărârii nr.1027/11.11.2014 de modificare a acestui Regulament.

Concursul constă în următoarele etape succesive:

1. selecția dosarelor de înscriere;
2. proba scrisă din bibliografia de concurs;
3. interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte pentru funcțiile de execuție, iar pentru funcțiile de conducere sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 70 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Datele de desfăşurare a concursului:
11 mai 2017, ora 11 proba scrisă
18 mai 2017, ora 11 interviul

Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane - Juridic până la data de 03.05.2017, ora 16.

Dosarul trebuie să conţină: cerere de înscriere, copia actului de identitate, copiile diplomelor de studii şi atestate, copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă însoţite de originale pentru confirmare - în cazul în care la concurs se prezintă persoane care au vechime în muncă-, cazierul judiciar, adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare a candidatului eliberată de medicul de familie sau unităţi sanitare abilitate, curriculum vitae.
Contestațiile în cazul respingerii dosarelor, al rezultatelor probei scrise sau a interviului se fac în cel mult o zi lucrătoare de la afişare, iar soluționarea acestora se face într-o zi lucrătoare. Rezultatele finale ale concursului se afișează în maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de contestaţie pentru ultima probă.

Condiţiile generale de participare la concurs sunt următoarele :
a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) cazier fără condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autoritaţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- conservator grad I în cadrul Secției Conservare și Restaurare

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile:
Domeniul fundamental (DFI) - științe umaniste și arte;
Domeniul fundamental (DFI) - științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Istorie, Domeniul de licență (DL) – Studiul patrimoniului (Heritage Studies);
Domeniul fundamental (DFI) - științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Arte, Domeniul de licență (DL) - Arte vizuale;
Domeniul de licență (DL) – chimie, fizică, biologie;
- experiență în domeniul protejării patrimoniului cultural mobil minim 5 ani;
- cunoștințe operare PC: Microsoft Office, Word, Power Point, Excel;
- atestat conservator;
- constituie avantaj studii masterale în domeniul patrimoniului sau alte acreditări în valorificarea patrimoniului cultural.

Bibliografie:
-Legea 311/2003 a Muzeelor și Colecțiilor, republicată în 2006
-Legea 182/2000 privind Protejarea Patrimoniului Cultural Mobil
-HG 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de Conservare și Restaurare a Bunurilor Culturale Mobile clasate
-Aurel Moldoveanu „Conservarea Preventivă a Bunurilor Culturale”, Ministerul Culturii, 2009.

Tematica:
-Conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile în spaţii de depozitare muzeală;
-Conservare preventivă a bunurilor culturale mobile în expoziţii permanente şi temporare;
-Factori de degradare a bunurilor culturale mobile;
-Norme PSI în instituţiile muzeale.

- restaurator grad I în cadrul Secției Conservare și Restaurare

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile:
Domeniul fundamental (DFI) - științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Artă, Domeniul de licență (DL) – Restaurare;
Domeniul fundamental (DFI) - științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Istoria artei, Domeniul de licență (DL) – Studiul patrimoniului (Heritage Studies);
Domeniul fundamental (DFI) - științe; Ramura de știință (RSI) – Studii de chimie, Domeniul de licență (DL) – Chimie;
Domeniul fundamental (DFI) - științe; Ramura de știință (RSI) – Studii de Biologie, Domeniul de licență (DL) – Biologie;
Domeniul fundamental (DFI) - științe; Ramura de știință (RSI) – Studii de Fizică, Domeniul de licență (DL) – Fizică;
- experiență în domeniul protejării patrimoniului cultural mobil minim 5 ani;
- cunoștințe operare PC: Microsoft Office, Word, Power Point, Excel;
- atestat restaurator textile; piele sau blană.
* Constituie avantaj studii masterale în domeniul patrimoniului sau alte acreditări în valorificarea patrimoniului cultural

Bibliografie:
-Legea 311/2003 a Muzeelor și Colecțiilor, republicată în 2006
-Legea 182/2000 privind Protejarea Patrimoniului Cultural Mobil
-HG 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de Conservare și Restaurare a Bunurilor Culturale Mobile clasate
-Aurel Moldoveanu „Conservarea Preventivă a Bunurilor Culturale”, Ministerul Culturii, 2009
-Olimpia Mureşan “ Piele medievală în Cetatea Oradea. II ”, editura Arca, Oradea,2012
-Carmen Marian “Repere ale restaurării textilelor arheologice din mătase naturală”, editura Tehnopress, 2001

Tematica:
-Principiile restaurării
-Restaurarea bunurilor culturale din material organic
-Norme PSI în cadrul laboratorului de restaurare a bunurilor culturale din material organic

- conservator tr. I în cadrul Secției Conservare și Restaurare

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- experiență în domeniul protejării patrimoniului cultural mobil minim10 ani;
- cunoștințe operare PC: Microsoft Office;
- atestat conservator studii medii prin Institutul Național de Formare în Cultură.

Bibliografie:
-Legea 311/2003 a Muzeelor și Colecțiilor, republicată în 2006
-Legea 182/2000 privind Protejarea Patrimoniului Cultural Mobil
-HG 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de Conservare și Restaurare a Bunurilor Culturale Mobile clasate
-Aurel Moldoveanu „Conservarea Preventivă a Bunurilor Culturale”, Ministerul Culturii, 2009.
Tematica:
-Conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile în spaţii de depozitare muzeală;
-Conservare preventivă a bunurilor culturale mobile în expoziţii permanente şi temporare;
-Factori de degradare a bunurilor culturale mobile;
-Norme PSI în instituţiile muzeale.

- muzeograf gr. II în cadrul Secției Educație Muzeală

-studii superioare absolvite cu diplomă de licență în artă, pedagogie;
-vechime minim 2 ani;
-experiență în documentarea etnografică, artistică, în realizarea de proiecte expoziționale, abilități de practică artistică în conceperea și realizarea de activități culturale, în programe muzeale și proiecte interdisciplinare (etnografie, artă, fotografie, etnomuzicologie);
-cunoașterea profilului specific al MNȚR în contextul educației muzeale, a discursului și a identității vizuale;
-cunoașterea unei limbi de circulație internațională, preferabil engleza (vorbire fluentă) cunoștințe de operare în sist. Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint, programe grafice:Photoshop, Adobe, Indesign);
-cunoașterea unor forme alternative de educație și practică muzeală.

Bibliografie:
- Keneth Hudson, O istorie socială a muzeelor
-Revista Martor, nr.IV /1999
Horia Bernea, Un objet total. Eglises en bois du Musee du Paysan Roumain.
Irina Nicolau, Gerard Althabe, Les gens et les choses: intimite et consommation.
- Revista Martor nr. 18 / Childhood -remains and heritage, pg. 135 (Museology of Childhood)
- Irina Nicolau, Carmen Huluță, Dosar sentimental, ed. Ars docendi, 2002
- Rethinking the museum and other meditation, Smithonian Institution Press, Washinton and London
Stephen E. Weil , pg.57-65 (An Emerging New Paradigm)
- The Museum Experience, Whalesback Books, Washinton, D.C., pg. 115-125 (Understanding the museum experience)
John H. Falk, Lynn D.Dierking

- asistent de cercetare științifică în cadrul Biroului Arhivă Etnologică și Bibliotecă

-studii superioare cu diplomă de licență în domeniile științe umaniste, științe sociale sau artă (studiile masterale constituie un avantaj);
-cunoaşterea limbii engleze și a unei alte limbi de circulaţie internațională (nivel academic) – se vor adăuga la dosarul de concurs un text de specialitate publicat în limba română și unul într-o limbă străină;
-cunoştinţe avansate MS Office;
-experienţă de minim un an în cercetare (inclusiv voluntariat);
-abilităţi de redactare de text de specialitate și pentru public;
-experiență de redactare și implementare proiect cultural;
-cunoştinţele de istoria fotografiei, studiul imaginii, antropologie vizuală sau arhivistică prezintă un avantaj.

Bibliografie:
Irina Nicolau şi Carmen Huluță. 2003. Dosar Sentimental. Bucuresti: Liternet.
Ioana Popescu. 1998. Iosif Berman. A photo-album. Supliment revista Martor 3/1998. Muzeul Țăranului Român.
Ioana Popescu. 2013. Priveşte! Fraţii Manakia. Bucureşti: Editura Martor.
Susan Sontag. 1973. On Photography
Barbara Kirshenblatt-Gimblett. 2004. The Museum: A Refuge for Utopian Thought. Velbrück Wissenschaft.

- muzeograf debutant în cadrul Biroului Creativitate

-studii superioare în domenii umaniste (arte, psihologie, pedagogie, jurnalism, comunicare, studii vizuale);
-abilităţi de operare în sistemele MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe Photoshop;
-cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel avansat scris, citit și vorbit;
-experiență în scrierea și implementarea de proiecte culturale, conceperea și implementarea atelierelor de creativitate pentru copii și tineri, cu conținut adaptat specificului muzeului, scrierea de proiecte culturale și editoriale având ca beneficiari copiii și tinerii, realizarea de materiale scrise pentru blog-ul atelierului, site-ul muzeului
și presă, contactarea de școli și menținerea legăturii cu reprezentanții acestora, îndatoriri de natură administrativă (realizarea necesarului de materiale pentru ateliere, realizarea documentelor necesare pentru diverse achiziții,etc.)

Bibliografie și alte materiale de consultat:
- The museum experience, John H. Falk, Lynn D. Dierking, Whalesback Books, 1994
(Understanding the museum experience / A professional’s guide to the Museum experience)
- Manual de management muzeal şi educaţie muzeală, Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, Asociaţia muzeelor din Olanda, 2010;
- Emily Johnsson,Telling tales. A guide to developing effective storytelling programmes for museums, London Museum, 2006.
- Horia Bernea, Irina Nicolau, Carmen Huluță, Câteva gânduri despre muzeu, cantități, materialitate și încrucișare. Dosar sentimental, 2001
- Turul virtual al muzeului http://muzeultaranuluiroman.ro/alegetur/tur.html, blogul Atelierului de creativitate http://atelieruldecreativitate.blogspot.ro/

- șef birou tehnic și IT gr. II în cadrul Direcției Administrative
 
- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic;
- vechime minim 4 ani în specialitate;
- experiență în domeniul tehnic și IT.

Bibliografie:
-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, toate domeniile de autorizare;
-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, toate domeniile de autorizare;
-HG nr.272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții, toate domeniile de autorizare;
-HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările din Hotărârea nr. 1303/24.10.2007;
-HG nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
-Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- arhitect debutant în cadrul Direcției Administrative

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în arhitectură;
- expertiză în relevare clădiri;
- experiență de lucru minimală în Autocad 3D, Archicad sau Sketchup;
- experiență în activitatea de proiectare curatorială (expoziții, amenajare muzeală, scenografie, design eveniment) constituie un avantaj.

Bibliografie:
-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata;
-Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale;
-Hotărârea Guvernului nr. 1739/2006 privind aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
-Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane - Juridic / telefon 021/3179661 interior 217.
 


Manager,
Liliana Passima 

Desfășurarea etapelor concursului


Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de conservator gr.I, restaurator gr.I, conservator tr.I, muzeograf gr.II, asistent cercetare științifică, muzeograf debutant, șef birou tehnic și IT gr.II, arhitect gr.II-debutant din cadrul Muzeului Național al Țăranului Român, se desfăşoară conform următorului calendar:

a) 18 aprilie 2017, aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs, a datelor de depunere a dosarelor de concurs şi desfăşurarea etapelor concursului;
b) 03 mai 2017, ora 16:00, data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 04 mai 2017- selecţia dosarelor;
     05 mai 2017 - ora 14:00, afişare rezultate selecţie dosare;
     08 mai 2017- depunere contestaţii;
     09 mai - 2017- ora 16:00, rezultat final;
d) 11 mai 2017 - ora 11:00 - proba scrisă;
     12 mai 2017 - ora 14:00, afişare rezultate probă;
     15 mai 2017 - depunere contestaţii;
     16 mai 2017 - ora 16:00, rezultat final probă;
e) 18 mai 2017- ora 11:00 - interviul;
     19 mai - ora 14:00, afişare rezultate probă;
     22 mai 2017 - depunere contestaţii;
     23 mai 2017 - ora 16:00, rezultat final probă;
f) 24 mai 2017 - afişare rezultate finale concurs.

                  Manager,
             Liliana Passima

  

ANUNȚ 
posturi temporar vacante

 


18 aprilie 2017Muzeul Naţional al Ţăranului Român organizează concurs pentru ocuparea posturilor temporar vacante de tehnoredactor gr. IA și pedagog muzeal gr. I. Concursul va avea loc în datele de 04.05.2017 şi 11.05.2017 la sediul instituției din Șoseaua Kiseleff nr.3, sector 1.

Concursul se va desfăşura conform H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a Hotărârii nr.1027/11.11.2014 de modificare a acestui Regulament.

Concursul constă în următoarele etape succesive:
1. selecția dosarelor de înscriere;
2. proba scrisă din bibliografia de concurs;
3. interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Datele de desfăşurare a concursului:
 - 04 mai 2017, ora 11 proba scrisă
- 11 mai 2017, ora 11 interviul

Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane - Juridic până la data de 25.04.2017, ora 16.

Dosarul trebuie să conţină: cerere de înscriere, copia actului de identitate, copiile diplomelor de studii şi atestate, copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă însoţite de originale pentru confirmare - în cazul în care la concurs se prezintă persoane care au vechime în muncă-, cazierul judiciar, adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare a candidatului eliberată de medicul de familie sau unităţi sanitare abilitate, curriculum vitae.

Contestațiile în cazul respingerii dosarelor, al rezultatelor probei scrise sau a interviului se fac în cel mult o zi lucrătoare de la afişare, iar soluționarea acestora se face într-o zi lucrătoare. Rezultatele finale ale concursului se afișează în maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de contestaţie pentru ultima probă.

Condiţiile generale de participare la concurs sunt următoarele :
a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) cazier fără condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autoritaţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- tehnoredactor grad IA în cadrul Secției Documentare și Valorificare

-studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă recunoscută de Ministerul
Educaţiei, de lungă durată (4-5 ani sau Bologna I şi II) sau studii superioare cu diplomă de
master;
-experienţă de minim 5 ani în domeniile : prelucrare grafică, creaţie şi design grafic, editare text;
-vechime minim 7 ani;
-cunoştinţe de operare în programe de editare text (Microsoft Office);
-abilităţi şi experienţă în programe specializate (grafică / DTP): Adobe InDesign,AdobePhotoshop, Adobe Illustrator, Adobe AcrobatPro, Corel Draw, Indesign, QuarkXpress;
-cunoştinţe temeinice de gramatică şi vocabular al limbii române;
-abilitățile și experiența în web design constituie un avantaj;
-cunoaşterea cel puţin a unei limbi străine de circulaţie internaţională (de preferinţă limba engleză) – nivel avansat; cunoaşterea unor alte limbi de circulaţie (nivel mediu sau avansat) constituie un avantaj.

Bibliografie:
Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
Legea nr. 8 / 1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, actualizată

- pedagog muzeal gr. I în cadrul Biroului Creativitate

- studii superioare cu diplomă de licență în domenii umaniste (arte, psihologie, pedagogie, jurnalism, comunicare, studii vizuale);
- vechime minimum 4 ani;
- abilităţi de operare în sistemele MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe Photoshop;
- cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel avansat scris, citit și vorbit;
- documentelor necesare pentru diverse achiziții etc.). experiență în scrierea și implementarea de proiecte culturale, conceperea și implementarea atelierelor de creativitate pentru familii, pentru adolescenți și adulți, cu conținut adaptat specificului muzeului, scrierea de proiecte culturale și editoriale având ca beneficiari familiile, adolescenții și adulții, realizarea de materiale scrise pentru blog-ul atelierului, site-ul muzeului și presă, contactarea de licee, asociații, instituții de cultură și menținerea legăturii cu reprezentanții acestora, îndatoriri de natură administrativă.

Bibliografie și alte materiale de consultat:
- The museum experience, John H. Falk, Lynn D. Dierking, Whalesback Books, 1994
(Understanding the museum experience / A professional’s guide to the Museum experience)
- Manual de management muzeal şi educaţie muzeală, Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, Asociaţia muzeelor din Olanda, 2010;
- Emily Johnsson,Telling tales. A guide to developing effective storytelling programmes for museums, London Museum, 2006.
- Horia Bernea, Irina Nicolau, Carmen Huluță, Câteva gânduri despre muzeu, cantități, materialitate și încrucișare. Dosar sentimental, 2001
-Turul virtual al muzeului http://muzeultaranuluiroman.ro/alegetur/tur.html, blogul Atelierului de creativitate http://atelieruldecreativitate.blogspot.ro.


Informaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane - Juridic / telefon 021/3179661 interior 217.


Manager,
Liliana Passima 

Desfășurarea etapelor concursului Concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante de tehnoredactor gr .IA și pedagog muzeal gr. I din cadrul Muzeului Național al Țăranului Român, se desfăşoară conform următorului calendar:

a) 18 aprilie 2017, aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs, a datelor de depunere a dosarelor de concurs şi desfăşurarea etapelor concursului;
b) 25 aprilie 2017, ora 16:00, data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 26 aprilie 2017- selecţia dosarelor;
     27 aprilie 2017 - ora 16:00, afişare rezultate selecţie dosare;
     28 aprilie 2017- ora 14:00 - depunere contestaţii;
     02 mai - 2017- ora 16:00, rezultat final;
d) 04 mai 2017 - ora 11:00 - proba scrisă;
     05 mai 2017 - ora 14:00, afişare rezultate probă;
     08 mai 2017 - depunere contestaţii;
     09 mai 2017 - ora 16:00, rezultat final probă;
e) 11 mai 2017- ora 11:00 - interviul;
     12 mai - ora 14:00, afişare rezultate probă;
     15 mai 2017 - depunere contestaţii;
     16 mai 2017 - ora 16:00, rezultat final probă;
f) 17 mai 2017 - afişare rezultate finale concurs.


                  Manager,
             Liliana Passima

 

 

 

Proces verbal încheiat astăzi, 27.04.2017, în urma selectării dosarelor candidaţilor
 înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor temporar vacante de pedagog muzeal gr.I și tehnoredactor gr.IA
din cadrul Muzeului Naţional al Țăranului Român


Comisia de concurs a selectat dosarele pe baza îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs.
Candidații declarați admiși vor participa la proba scrisă a concursului din data de 04.05.2017.

Rezultatele selectării dosarelor sunt:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia solicitată Compartimentul Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii

1. PRUDHOMME ȘTEFANIA-LILIANA Pedagog muzeal gr.I Biroul Creativitate ADMIS
2. IONAȘCU ELENA DANIELA Tehnoredactor gr.IA Secția Documentare și Valorificare ADMIS
3. MEDREA GABRIELA Tehnoredactor gr.IA Secția Documentare și Valorificare ADMIS
 


Proces verbal încheiat astăzi, 04.05.2017, în urma selectării dosarelor candidaţilor
 înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent de cercetare științifică 
  din cadrul Muzeului Naţional al Țăranului Român


Proces verbal încheiat astăzi, 04.05.2017, în urma selectării dosarelor candidaţilor
 înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de arhitect gr.II / debutant
  din cadrul Muzeului Naţional al Țăranului Român

 


Rugăm concurenții admiși la proba scrisă pentru funcția de arhitect, ca pentru proba de interviu să prezinte un portofoliu al activității.
Proces verbal încheiat astăzi, 04.05.2017, în urma selectării dosarelor candidaţilor
 înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de conservator gr.I, restaurator gr.I și conservator tr.I
  din cadrul Muzeului Naţional al Țăranului Român 


Proces verbal încheiat astăzi, 04.05.2017, în urma selectării dosarelor candidaţilor
 înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muzeograf debutant
  din cadrul Muzeului Naţional al Țăranului Român
 

Proces verbal încheiat astăzi, 04.05.2017, în urma selectării dosarelor candidaţilor
 înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muzeograf gr.II
  din cadrul Muzeului Naţional al Țăranului Român
PENTRU POSTUL VACANT DE ȘEF BIROU TEHNIC ȘI IT GR.II, REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR SE VA AFIȘA LUNI 08.05.2017.
 


Proces verbal încheiat astăzi 05.05.2017 
privind rezultatele obţinute în urma susţinerii probei scrise a concursului organizat de către Muzeul Naţional al Țăranului Român, în data de 04.05.2017, în vederea ocupării posturilor temporar vacante de pedagog muzeal gr.I și tehnoredactor gr.IA.Reluarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea concursului
pentru ocuparea postului vacant de șef birou tehnic IT


 

 


Proces verbal încheiat astăzi, 12.05.2017, privind rezultatele obținute în urma susținerii probei scrise,
din data de 11.05.2017, a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent de cercetare științifică
din cadrul Muzeului Naţional al Țăranului Român


Proces verbal încheiat astăzi, 12.05.2017, privind rezultatele obținute în urma susținerii probei scrise,
din data de 11.05.2017, a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de arhitect gr.II/dedutant
din cadrul Muzeului Naţional al Țăranului Român
Proces verbal încheiat astăzi, 12.05.2017, privind rezultatele obținute în urma susținerii probei scrise,
din data de 11.05.2017, a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muzeograf gr.II 
  din cadrul Muzeului Naţional al Țăranului Român

 


Proces verbal încheiat astăzi, 12.05.2017, privind rezultatele obținute în urma susținerii probei scrise,
din data de 11.05.2017, a concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante de conservator gr.I, restaurator gr.I și conservator tr.I
  din cadrul Muzeului Naţional al Țăranului Român


 

 Proces verbal încheiat astăzi 12.05.2017 
privind rezultatele finale ale concursului organizat de către Muzeul Naţional al Țăranului Român,
în datele de 04.05.2017 și 11.05.2017, în vederea ocupării posturilor temporar vacante de pedagog muzeal gr.I și tehnoredactor gr.IA:


  Proces verbal încheiat astăzi, 12.05.2017, privind rezultatele obținute în urma susținerii probei scrise,
din data de 11.05.2017, a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muzeograf debutant
din cadrul Muzeului Naţional al Țăranului Român

PROGRAM DESFĂȘURARE INTERVIU/ PROBĂ PRACTICĂ
18.05.2017

 

 


 

La Biroul Arhivă Etnologică:

- ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ - interviu ora 11.oo-13.00 câte 15 minute per concurent.

La Sala de consiliu:

- ARHITECT GR.II/DEBUTANT

probă practică – ora 12.00-13.00
interviu – ora 13.00 – 14.00


- RESTAURATOR GR.I ȘI CONSERVATOR TR.I – interviu ora 14.15-14.45

- MUZEOGRAF DEBUTANT- interviu ora 15.00 – 15.45

- MUZEOGRAF GR.II – ora 16.00 – 16.20

 

Proces verbal încheiat astăzi, 18.05.2017, privind rezultatele finale ale concursului organizat în datele de 11.05.2017 și 18.05.2017,
pentru ocuparea postului vacant de arhitect gr.II/dedutant
din cadrul Muzeului Naţional al Țăranului Român


 Proces verbal încheiat astăzi, 18.05.2017, privind rezultatele finale ale concursului organizat
în datele de 11.05.2017 și 18.05.2017, pentru ocuparea postului vacant de asistent de cercetare științifică
din cadrul Muzeului Naţional al Țăranului Român


 


Proces verbal încheiat astăzi, 18.05.2017, privind rezultatele finale ale concursului organizat
în datele de 11.05.2017 și 18.05.2017 pentru ocuparea posturilor vacante de conservator gr.I, restaurator gr.I și conservator tr.I
          din cadrul Muzeului Naţional al Țăranului Român
 

 
Proces verbal încheiat astăzi, 18.05.2017, privind rezultatele finale ale concursului organizat în datele de 11.05.2017 și 18.05.2017,
pentru ocuparea postului vacant de muzeograf debutant
din cadrul Muzeului Naţional al Țăranului Român


Proces verbal încheiat astăzi, 18.05.2017, privind rezultatele finale ale concursului organizat în datele de 11.05.2017 și 18.05.2017, pentru ocuparea postului vacant de muzeograf gr.II 
  din cadrul Muzeului Naţional al Țăranului Român
Pentru că nu a existat nicio contestație privind rezultatele finale ale concursului organizat în 11 și 18 mai 2017, rezultatul final este cel afișat în 19 mai 2017.

 
înapoi la pagina principală
 
inchis